עיריית תל אביב יפו - מערכת מקוונת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2024

שלום וברוך בואך למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית תל אביב – יפו

מסמכים בסיסיים לצורך דיון בוועדת תמיכות:

1.      טופס בקשה – על העמותה למלא את כל שדות הנדרשים בטופס הבקשה .

       בסיום להדפיס את הבקשה (כולל טופס התחייבות העמותה והצהרת וחתימת מורשי החתימה 4 עמודים) ולצרף את הקובץ החתום בעמוד הרלוונטי במערכת

2.      דוח כספי לשנת 2022  חתום ומבוקר ובהעדר  מאזן בוחן של 2022

3.      שאלון תחומי – על העמותה למלא את כל שדות הנדרשים. מסמך זה מופק מהמערכת ויש להדפיס, להחתים שני מורשי חתימה, לסרוק ולהעלות בעמוד הרלבנטי במערכת.

4.      עמותה שלא נתמכה אשתקד ואו חל שינוי בחשבון הבנק לעמותה נתמכת   – אישור ניהול חשבון בנק עם תאריך עדכני לשנת הבקשה.

מודגש – עמותה אשר תשלים הגשה בסיסית כאמור מעלה תועבר לדיון בוועדה .

בקשות ניתן להגיש עד ליום 10.1.2024.  לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

           שימו לב – המערכת פתוחה לעדכוני מסמכים עד 10/01/2024 בשעה 23:45.

 

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

 

תבחינים לחלוקת התמיכות, נוהל עירוני ומידע חשוב נוסף ניתן למצוא באתר העירייה להלן

 

גופים ומוסדות שיכולים להגיש בקשות לקבלת תמיכה:

·         מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת, ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים

·         בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי

·         בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה

·         מחתרות

·         מיעוטים דתיים

·         קהילה הגאה

·         קידום מעמד האישה

·         תחבורה בת קיימא

·         יוקר המחייה

·         קליטת עלייה

·         תחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2024.  הבקשות תיבחנה  על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים או בגלישה באמצעות טלפון נייד עלולים לשבש את תהליך הגשת המועמדות לקבלת תמיכה.

 

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור שבתחתית העמוד. או באמצעות לחיצה כאן , כל פנייה תענה.

 לנוחותכם ריכזנו את המסמכים שיש להוריד ולהחתים להשלמת הבקשה במסמך הבאלהורדת המסמכים

 

הגשה/עדכון בקשת תמיכה מתקציב עיריית תל אביב יפו לשנת 2024